هولوگرام | برچسب و چاپ هولوگرام تولید کننده بخش خصوصی برچسب هولوگرام (چاپ هولوگرام) در داخل کشور تمامی توان خود را در ارائه خدمات گوناگون در خصوص تولید انواع برچسب ضد جعل هولوگرام بکار بسته است . تلفن دفتر : ۸-۲۶۴۰۵۹۰۷-۰۲۱ http://holoprint.net 2020-12-31T20:01:59+01:00 text/html 2018-12-18T07:50:36+01:00 holoprint.net سارا خوبان هولوگرامی کارت شناسایی http://holoprint.net/post/264 <p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام ابطال شونده</strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</span></a></span>ابطال شونده هولوگرامی است که بعد از الصاق بر روی سطح مورد نظر قابل برداشت نیست و در صورت تلاش برای برداشتن آن تخریب گردیده و از درجه اعتبار ساقط می شود.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-190" alt="hol2 هولوگرام ابطال شونده " src="http://iranholo.com/up/2013/07/hol2.jpg" width="378" height="304" title="هولوگرام ابطال شونده " style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">کاربرد این&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title=""><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>برای جلوگیری از استفاده مجدد در موارد غیرقانونی بعد از کندن از روی سطح اصلی و استفاده بر روی سطوح دیگر می باشد.این قابلیت&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</span></a></span>ابطال شوندگی در انواع&nbsp;مختلف آن می باشد .<span id="more-186" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">بعنوان مثال :</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">طرح دار : “لانه زنبوری”<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">Text دار : “canceled باطل شد” و “void”<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">و یا بصورت تخریب شونده full release</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="2"><b>برچسب هولوگرامی کارت شناسایی</b></font></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(230, 106, 106);"><img class="size-full wp-image-193 aligncenter" title="هولوگرام" alt="wqs هولوگرام کارت شناسایی" src="http://iranholo.com/up/2013/07/wqs.jpg" width="410" height="308" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">این نوع از&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>(<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/tag/%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</span></a></span>کارت شناسایی) بصورت لایه شفاف با طراحی خاص امنیتی جهت الصاق بروی کارت پرسنلی استفاده می گردد. عملیات الصاق&nbsp;<strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;عملیات در مرحله آخر بعد از چاپ کارت و درج اطلاعات پرسنلی صورت میگیرد.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="3">ایران&nbsp;<a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong></a></font></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><img class="size-full wp-image-116 aligncenter" title="ایران هولوگرام" alt="iran hologeram1 ایران هولوگرام" src="http://iranholo.com/up/2013/07/iran-hologeram1.jpg" width="234" height="235" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">شرکت بعد نگار ایرانیان ( ایران&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""></a><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong></a>&nbsp;) با استفاده از دانش روز دنیا و همسو با پیشرفت صنعت هولوگرام اقدام به تولید انواع برچسب های&nbsp;<a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" target="_blank" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong></a>&nbsp;در داخل کشور می نماید. این برچسب ها جهت رفع نیاز مشتریان و با در نظر گرفتن تنوع در سلایق و نیاز های آنان با تلفیق هوشمندانه و هنرمندانه از فویل، چسب و کاغذ و به وسیله ماشین آلات پیشرفته تولید می شود، این شرکت قادر به تولید انواع برچسبها با امکان درج تمامی ویژگیهای امنیتی آشکار و پنهان بوده و قادر به رفع نیاز مشتریان میباشد</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="3">گروه بندی&nbsp;<a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a></font></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><img class="aligncenter" title="هولوگرام" alt="iranholo گروه بندی هولوگرام" src="http://iranholo.com/up/2013/07/iranholo.jpg" width="240" height="163" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;* هولوگرام های شماره سریال دار :</strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">در این نوع هولوگرام برای ایجاد امنیت بیشتر و همچنین مدیریت و کنترل اجناس و مدارک ، شماره سریالهایی بر روی برچسب به کار گرفته می شوند .</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">* هولوگرام های مخصوص کارت شناسائی :</strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target="_blank" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a>&nbsp;های شفافی هستند که بر روی کارتهای شناسائی و یا سایر مدارک حاوی نشانه، امضاء و… قرار می‌گیرند که علاوه بر افزایش طول عمر کارت، از تقلب و کپی‌کردن کارت جلوگیری می‌نماید .</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">* هولوگرام های نقش برگردان :</strong><br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">این نوع&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام&nbsp;</a>ها تصویر یا متن خاصی را در هنگام کنده شدن از خود به جای می گذارند. برخی بصورت طرحی از برچسب جدا شده و بر روی سطح قرار می‌گیرند و برخی دیگر نیز بصورت چاپی و با رنگهای مختلف بر روی سطح باقی می مانند .</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></p> text/html 2018-12-18T07:39:09+01:00 holoprint.net سارا خوبان عرضه انواع هولوگرام ها http://holoprint.net/post/263 <p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><a title="هولوگرام کارت پی وی سی" href="http://iranholo.com/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><b style=""><font size="4">هولوگرام کارت پی وی سی</font></b></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><a href="http://iranholo.com/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><img class="size-full wp-image-213 aligncenter" title="هولوگرام کارت پی وی سی" alt="pvc1 هولوگرام های کارت پی وی سی" src="http://iranholo.com/up/2013/07/pvc1.jpg" width="249" height="103" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">شرکت بعد نگار ایرانیان (<a title="ایران هولوگرام" href="http://iranholo.com/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target="_blank" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">ایران&nbsp;</strong></a><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>)، به منظور پاسخگوئی به نیاز مشتریان بازار داخلی اقدام به تولید&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title=""></a><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/tag/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target="_blank" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong></a>&nbsp;مخصوص کارت PVC نموده است. این نوع&nbsp;<a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" target="_blank" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong></a>&nbsp;با ایجاد پوششی بسیار نازک امکان دسترسی مستقیم به متون و اطلاعات روی کارت را غیر ممکن نموده و امکان برداشتن این لایه جهت دسترسی به کارت به دلیل ساختاری خاص امکان پذیر نیست. از قابلیت های این نوع کارت ها می توان به جلوگیری از دست بردن در متن کارت و بالا رفتن امنیت در کارت اشاره کرد. لازم به ذکر است تولید این نوع&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title=""></a><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" target="_blank" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong></a>&nbsp;با هر تیراژی امکان پذیر می باشد.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">کاربردها:</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">کارت پرسنلی حراست ها</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">کارت های عابر بانک</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">کارت های اعتباری</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">کارت های هدیه</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">استفاده جهت مصارف فوق امنیتی</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><b><font size="3">برچسب هولوگرامی کارت شناسایی</font></b></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(230, 106, 106);"><img class="size-full wp-image-193 aligncenter" title="هولوگرام" alt="wqs هولوگرام کارت شناسایی" src="http://iranholo.com/up/2013/07/wqs.jpg" width="410" height="308" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">این نوع از&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام</a><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">&nbsp;</a></span></span>(<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/tag/%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</span></a></span>کارت شناسایی) بصورت لایه شفاف با طراحی خاص امنیتی جهت الصاق بروی کارت پرسنلی استفاده می گردد. عملیات الصاق&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام</a>&nbsp;عملیات در مرحله آخر بعد از چاپ کارت و درج اطلاعات پرسنلی صورت میگیرد.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام ابطال شونده</strong></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>ابطال شونده هولوگرامی است که بعد از الصاق بر روی سطح مورد نظر قابل برداشت نیست و در صورت تلاش برای برداشتن آن تخریب گردیده و از درجه اعتبار ساقط می شود.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-190" alt="hol2 هولوگرام ابطال شونده " src="http://iranholo.com/up/2013/07/hol2.jpg" width="378" height="304" title="هولوگرام ابطال شونده " style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">کاربرد این&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title=""><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>برای جلوگیری از استفاده مجدد در موارد غیرقانونی بعد از کندن از روی سطح اصلی و استفاده بر روی سطوح دیگر می باشد.این قابلیت&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title=""><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>ابطال شوندگی در انواع&nbsp;مختلف آن می باشد .<span id="more-186" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">بعنوان مثال :</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">طرح دار : “لانه زنبوری”<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">Text دار : “canceled باطل شد” و “void”<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">و یا بصورت تخریب شونده full release</p> text/html 2018-12-18T07:31:05+01:00 holoprint.net سارا خوبان کاربد های هولوگرام http://holoprint.net/post/262 <h1 style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 1.7em; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(37, 37, 37);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/hologram/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a>&nbsp;و برچسب ضد تقلب</h1><p style="text-align: center; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><img class="size-full wp-image-66 aligncenter" title="بر چسب ضد تقلب و هولوگرام" alt="vv هولوگرام و بر چسب ضد تقلب" src="http://iranholo.com/up/2013/07/vv.jpg" width="250" height="200" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><p style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">امروزه مطمئن ترین و ارزان ترین راه حل برای جلوگیری از جعل ، تقلب و سرقت و نشان دهنده اصل بودن کالا ، حافظ اعتبار اسناد و محصولات و رواج دهنده علامت تجاری آن در تمامی کشورهای پیشرفته استفاده از برچسب امنیتی&nbsp;<a title="کاهش مشکلات بازار موسیقی با هولوگرام" href="http://iranholo.com/hologram/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a>&nbsp;است زیرا این برچسب بعد از تولید به هیچ وجه در هیچ جای دنیا قابل کپی برداری و تکثیر مجدد نمی‌باشد.<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title=""><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>ها به عنوان یک وسیله ضد کپی به کار برده می شوند .<span id="more-772" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">مشخصات برچسب های امنیتی هولوگرام</strong></span><br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">قابلیت تولید در اندازه‌ها و طرحهای گوناگون<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">حساسیت بالا و مخدوش شدن در صورت دستکاریخصوصیات برچسب های امنیتی&nbsp;<a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a><br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">غیر قابل انتقال از روی کالایی به کالای دیگر حتی با استفاده از روشهایی همچون حرارت، بخار و…<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">دارا بودن ظاهری بسیار زیبا و شکیل<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">مقاومت در برابر حرارت برای کالاهایی که در معرض حرارت می‌باشند.<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">قابلیت استفاده و نصب بر روی انواع کالاها<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">غیر قابل کپی برداری و تکثیر مجدد توسط سایر تولید کنندگان</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><img class="size-full wp-image-777 aligncenter" title="هولوگرام" alt="Untitled هولوگرام انتقالی" src="http://iranholo.com/up/2013/10/Untitled.jpg" width="338" height="254" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><h2 style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(37, 37, 37);"><a title="هولوگرام و دنیای هولوگرافی" href="http://iranholo.com/hologram/%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a>&nbsp;انتقالی</h2><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">هولوگرام</a>&nbsp;های انتقالی نوعی دیگر از دو دسته ی اصلی هولوگرام ها می باشند (دسته ی دیگر هولوگرام های انعکاسی است). تمام&nbsp;<strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;ها ( هولوگرام های رنگین کمانی rainbow holograms، هولوگرام با مولد کامپیوتریcomputer generated holograms، هولوگرام های چند کاناله multi-channel hologramsو غیره ) در واقع زیر مجموعه ای از این دو دسته ی اصلی می باشند.&nbsp;<span id="more-776" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام انتقالی معمولا با همان نوع نور لیزری مشاهده می شود که از آن برای ضبط&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام&nbsp;</a>استفاده شده است. این نور از پشت&nbsp;<strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;هدایت شده و تصویر به سمت مشاهده کننده انتقال می یابد. تصویر مجازی می تواند بسیار تیز و عمیق باشد. برای مثال، با یک هولوگرام کوچک می توان اتاق بزرگی را که مردم در آن هستند را مشاهده کرد طوری که هولوگرام نقش پنجره را ایفا کند. البته لازم به ذکر است که ساختن هولوگرام از انسان ها به لیزر قوی تر و احتیاط های امنیتی نیاز دارد.&nbsp;<a title="هولوگرافی و هولوگرام" href="http://iranholo.com/hologram/%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a>&nbsp;های انتقالی مانند پنجره ای به دنیای دیگر می باشند.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><img class="size-full wp-image-236 aligncenter" title="هولوگرام" alt="hol3 هولوگرام و ضرورت استفاده آن" src="http://iranholo.com/up/2013/07/hol3.jpg" width="190" height="194" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><h2 style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(37, 37, 37);">استفاده از&nbsp;<a title="معرفی برچسب هولوگرام" href="http://iranholo.com/hologram/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%da%86%d8%b3%d8%a8-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a></h2><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">هرگاه محصولی دربین مصرف کنندگان , صاحب اعتبار و اعتماد می‌گردد و به لحاظ کیفیت از فروش بالایی برخوردار می‌شود , عده‌ای سودجو با کپی‌کردن محصول ازنظر ظاهر و نه ازنظر کیفیت بدنبال درآمدهای کلان بوده و این امر در کوتاه مدت اعتبار محصول را لکه‌دار می‌کند . برای جلوگیری از این پیشامد راه حلی نو در کشورهای پیشرفته طرح گردیده است که عبارت است از استفاده از برچسب‌های سه بعدی لیزری (<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"></span></a><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/hologram/%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">هولوگرام</span></a>&nbsp;) .</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">استفاده از این برچسب‌ها راهی جدید و عملی است که تحت اختیار محدود کشورهای پیشرفته می‌باشد که با ارائه حق ثبت مالکیت تجاری محصول امکان چاپ این برچسب‌ها را مهیا می‌سازد و چون تنها دارندگان ثبت مالکیت تجاری امکان چاپ را دارند کپی برداری برای سودجویان غیرممکن می‌گردد .<span id="more-841" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;">لذا برای شرکت‌هایی که در امر صادرات فعال هستند و یا محصولات آنها در کشور نیز از معروفیت بسیار بالایی برخوردار است , استفاده از این برچسب‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد چراکه مصرف کنندگان اعتبار این برچسب‌ها را می‌دانند و به محصولاتی که برچسب‌های&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""></a><a title="انواع فیلم مصرفی در ساخت هولوگرام" href="http://iranholo.com/hologram/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong></span></a>&nbsp;دارند اعتماد می‌کنند . &nbsp;امروزه تقلب و کپی‌برداری یکی از معضلات اقتصادی روبه رشد با سرعتی سرسام‌آور در جهان است .<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></p> text/html 2018-12-18T07:24:38+01:00 holoprint.net سارا خوبان انواع هولوگرام ها http://holoprint.net/post/261 <h1 style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 1.7em; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(37, 37, 37);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/hologram/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a></h1><p style="text-align: center; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><img class="size-full wp-image-609 aligncenter" title="ماهیت هولوگرام" alt="holy ماهیت هولوگرام" src="http://iranholo.com/up/2013/10/holy.jpg" width="300" height="180" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><h2 style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(37, 37, 37);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/hologram/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام</a></h2><p style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">برای دیدن&nbsp;<a title="هولوگرام‌" href="http://iranholo.com/hologram/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">هولوگرام‌</a>، نیازی نیست از کیف پول‌تان جای دورتری بروید.هولوگرام‌ها در تمام کارت‌های اعتباری، راهنمایی رانندگی و کارت‌های شناسایی می‌بینید. اگر آنقدرها هم پیر نباشید که گواهی‌نامهٔ شما از اعتبار ساقط شده باشد، همچنان&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title=""><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>را در خانهٔ خود دارید!&nbsp;<strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام‌</strong>ها را بر روی جعبه‌های سی‌دی، دی وی دیو کالاهای استاندارد می‌بینید. متأسفانه این نوع&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام‌</a>ها چندان گیرا نیستند (ولی برای جلوگیری از ورود اجناس تقلبی یا شناخت آن‌ها در بازار فروش بسیار ابزار مؤثری است).<span id="more-754" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">اگر آن‌ها را کمی در راستای دید حرکت دهید رنگ و شکلی که در یک راستا می‌دیدید با جهت دیگر فرق می‌کند، ولی این تغییرات در حد زیادی نیستند. هولوگرام‌ جدای از این‌که در بازار بر روی کالاها دیده می‌شوند، به صورت پوستر یا تصاویر قهرمان‌های فیلم‌ها یا کتاب‌های کودکان و نوجوانان هم هستند. مثل همین موجود فضایی سبز رنگ سه بُعدی! از طرف دیگر هولوگرام‌هایی هم در ابعاد بزرگ تولید می‌شوند که با لیزرها و یا در اتاق تاریک با یک نور فقط به آن‌ها می‌تابد. این نوع بسیار جالب هستند! سطوح دو بُعدی دارند که تصویر واقعی سه بعدی را دقیقاً به نمایش می‌گذارد. حتی نیازی نیست برای دیدن آن‌ها از عینک‌های خاص یا عدسی‌های ویژهٔ تصاویر سه بُعدی برای دیدن سه بُعد استفاده کنید.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">به گفته رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی کارگروه تلفن همراه در کنار طرح شبنم که نشان دهنده اصالت گوشی است، شرکت‌های رسمی محصولات خود را باید با&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام‌</strong>&nbsp;</span></a></span>عرضه کنند.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><img class="size-full wp-image-218 aligncenter" title="هولوگرام" alt="sa الزام عرضه موبایل‌ هولوگرام" src="http://iranholo.com/up/2013/07/sa.jpg" width="280" height="200" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></a></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">“مهدی عبقری” در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به تاثیر شبنم در افزایش سهم گوشی‌های اصلی و رسمی اظهار داشت‌: شرکت‌های قانونی واردکننده موبایلی علاوه بر عرضه محصولاتشان با طرح شبنمی که حاوی مدل گوشی و همچنین شرکت واردکننده است باید به نصب برچسب&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/tag/%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</span></a></span>نیز بپردازند.<span id="more-210" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده رسمی در کشور که مشغول به فعالیت هستند محصولات خود را باید با&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title=""><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>عرضه کنند تا با استمرار این شرایط زمینه قاچاق این کالای ارتباطی به طور چشمگیری کاهش یابد.<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">وی تصریح کرد:‌ در حال حاضر تنها راه کاهش قاچاق در کشور اجرای طرح شبنم نیست چرا که در کنار این طرح باید ۱۴ شرکت واردکننده رسمی نیز برای کاهش قاچاق این کالا به عرضه محصولات با برچسب&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام</a><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);">&nbsp;</a></span></span>بپردازند تا زمینه سواستفاده را برای متقلبان این حوزه کاهش د‌هند.<br style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">عبقری دراین باره گفت: هم زمان با استمرار اجرای طرح جمع آوری گوشی‌های قاچاق و فاقد طرح شبنم که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بهمن ماه سال گذشته در بازار تلفن همراه کشور اجرا شده، جایی برای سودجویان موبایل باقی نخواهند ماند.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">انواع جدیدی از&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><a title="هولوگرام" href="http://iranholo.com/" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(102, 99, 94);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong></span></a></span>،اثر کوانتومی را مهار نموده و با استفاده از نور معمولی،تصاویر سه بعدی می سازد.اینده ی این تکنولوژی به گونه ای است که نیازی به عینک سه بعدی یا صفحه نمایش مخصوص ندارد.روش کار بر اساس رفتار الکترون های ازاد در سطح فلز بوده و توسط موسسه ای در ژاپن صورت گرفته است.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center;"><img class=" wp-image-223 aligncenter" alt="oo هولوگرام کوانتومی" src="http://iranholo.com/up/2013/07/oo.jpg" width="417" height="278" title="هولوگرام کوانتومی" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"><span id="more-222" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span>&nbsp;<img class=" wp-image-224 aligncenter" alt="o هولوگرام کوانتومی" src="http://iranholo.com/up/2013/07/o.jpg" width="417" height="278" title="هولوگرام کوانتومی" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 15px 0px;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;"><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-family: tahoma;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">هولوگرام</strong>&nbsp;</a>معمولی اساسا یک الگوی موجی نور است که با قوی کردن لیزر بر جسم و بر روی صفحه ی عکاسی ساخته شده است.درخشش نور بر روی الگو،تصویر را دوباره ایجاد دمی کند اما بیشتر&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام</a>&nbsp;ها مانند انهایی که روی کارت های اعتباری وجود دارند،یا تصویر سه بعدی تک رنگ هستند و یا تغییر رنگ بسته به زاویه ای که شما انها را مشاهده میکنید دارند.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">روش جدید با استفاده از پراش الکترون های مازاد موجود در سطح فلز و انتشار انها صورت می گیرد.فیلم های فازی نازک حاوی الکترون های ازاد که به هیچ اتمی محدود نبوده و با دریافت فوتون برانگیخته میشوند. این الکترون های نوسانی به نام پلاسمن ،طول موج خاصی از نور رنگی را منتشر می کنند.بسته به زاویه ی دریافت فوتون انها رنگ های مختلف نور را از خود ساطع می کنند و هولوگرامی به وجود می اورند که بدون توجه به زاویه ی دریافتی تمام رنگ ها را درست مانند شکل اصلی نشان میدهد.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify;">تلویزیون ها و سیستم های جدید بازی عمق را با روی هم انداختن تصاویر دو بعدی ایجاد می کنند و ما در داخل مغز تصویر را سه بعدی بازسازی می کنیم پس این یک وهم و خیال است د رصورتی که تصاویر هولوگرامی توهم نیست.این یک تصویر مجازی سه بعدی و تمام رنگی است.روش نسبتا ساده است و به کمک علم امکان پذیر به نظر میرسد که تصاویر ثابت ومتحرک بدون نیاز به عینک سه بعدی مشاهده شوند.</p> text/html 2018-12-18T07:11:50+01:00 holoprint.net سارا خوبان هولوگرام ارزان http://holoprint.net/post/260 <div style="text-align: justify;">چاپ&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام ایران</a>&nbsp;ارایه دهنده انواع خدمات طراحی ، تولید و چاپ انواع برچسب هولوگرام با ضریب امنیت های مختلف میباشد .</div><div style="text-align: justify;">علم هولوگرافی در قالب برچسب های امنیتی برای تولید کنندگان این امکان را فراهم مینماید که کالاهای خود را با برچسب های ضد تقلب و ضد جعل امن ساخته و کاربران از خرید کالای اصلی رضایت کامل را داشته باشند .</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hologramiranian.com/wp-content/uploads/hologram21.jpg" alt="تولید هولوگرام"></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;">هولوگرام به اشکال مختلف به کار میرود که هم از نظر ظاهری و اندازه و ابعاد تفاوت دارند و هم از نظر محتوایی ، محتوای هولوگرام در واقع همان ضرایب امنیتی هولوگرام میباشد که برخی از آنها شامل نوشته های میکرونی ، عکسهای رنگی ، الگوهای ریاضی ، انعکاس دهنده متنی توسط نور لیزر ، تصاویر با اختلاف زاویه دید و … میباشند که هم در هولوگرام های دولتی و حقوقی و هم در&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام</a><span style="text-align: justify;">&nbsp;های کالایی کاربرد دارند .</span></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">&nbsp;این نوع&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام</a>&nbsp;برای ایجاد امنیت بیشتر، ذخیره اطلاعات مربوط به محصول و خریدار و همچنین كنترل و ردیابی محصول استفاده می‌شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://iranholo.com/up/2013/10/kenetik1.jpg" alt="هولوگرام سریال دار"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">این امكان وجود دارد كه پس از تولید هولوگرام، كدهایی شامل اعداد یا حروف را به صورت سریال، رندوم، تاریخ و یا هر ترتیب دیگری بر روی آن چاپ نمود.</div><div style="text-align: justify;"><div>مهم ترین ویژگی&nbsp;<a href="http://holoprint.net/extrapage/hologram" target="" title="هولوگرام"><font color="#3333ff">هولوگرام</font></a>&nbsp;که باعث شده است به مطمئن ترین برچسب روی کالاها تبدیل شود آن است که این برچسب بعد از تولید به هیچ وجه در هیچ جای دنیا قابل کپی برداری و تکثیر مجدد نمی باشد.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://iranholo.com/up/2013/10/ty.jpg" alt="هولوگرام"></div><div><br></div><div><div><b>1 . هولوگرام دوبعدی ( 2D ) :&nbsp;</b></div><div>این برچسبها از تصاویر دو بعدی ساخته می شوند و رنگهای رنگین كمان را تحت یك محدوده وسیع از شرایط نوردهی نمایش می دهند و دارای یک لایه تصویر هولوگرام و بدون عمق می باشند.</div><div>&nbsp;</div><div><b>&nbsp;2 . هولوگرام سه بعدی ( 3D ) :&nbsp;</b></div><div>این نوع هولوگرام ها از مدلهای سه بعدی ( با همان اندازه) بوجود می آیند و تركیبی از عمق و رنگ را نمایش میدهند.</div><div>&nbsp;</div><div><b>&nbsp;3 . هولوگرام ترکیب دو بعدی و سه بعدی ( 2D و &nbsp;3D ) :</b></div><div>این&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="_blank" title="">هولوگرام</a>&nbsp;ها هم از مدلهای سه بعدی و هم از تصویر گرافیكی ساخته می شوند و نتیجه یك تصویر برجسته درخشان با المنت های مسطح قابل دیدن با هر نورپردازی می باشد.</div></div><div><br></div><div><b>زندگی در یک جسم هولوگرام</b></div><div><b><br></b></div><div><div>یک میلیارد روسی طرح های جنجالی را برای آپلود کردن مغز و فناناپذیر شدن خود تا سال 2045 فاش کرد.</div><div><br></div><div>دیمتری ایتسکوف 32 ساله اعتقاد دارد که فناوری به وی این امکان را می دهد که تا ابد در یک جسم&nbsp;<a href="http://www.iran-hologram.com/" target="" title="هولوگرام">هولوگرام</a>&nbsp;زندگی کند.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://iranholo.com/up/2013/08/holy.jpg" alt="هولوگرام"></div><div><br></div><div>این بنیاد ادعا کرده است که برای آپلود کردن مغز انسان به یک رایانه تا سال 2015 آمادگی دارد، اما ایتسکوف اظهار می دارد که این جدول زمان بندی بسیار خوشبینانه اما امکان عملی شدن آن وجود دارد.</div><div><br></div><div>هدف نهایی ارائه یک جسم&nbsp;<a href="http://iranholo.mihanblog.com/post/95" target="" title="هولوگرام">هولوگرام</a>&nbsp;است. ایتسکوف یادآور شد: خلق یک جسم هولوگرام پیچیده ترین کار است اما در عین حال می تواند هیجان انگیزترین مسئله در کل تکامل انسان باشد.</div></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-04-22T03:14:57+01:00 holoprint.net سارا خوبان رمزگذاری هولوگرام http://holoprint.net/post/259 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/259" target="" title="">آشنایی با رمزگذاری هولوگرام&nbsp;</a></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">رندر هنرمند در یک اثبات مفهوم تیم فریون دو&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><b><i>هولوگرام</i></b></a>&nbsp;را بر روی یک اکسید سیلیکون و سطح آلومینیومی کد گذاری کرد.<br>نانوپاتی ها با اشکال مختلف می توانند به صورت پیکسل در دو&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام&nbsp;</a>مختلف عمل کنند.<br>یک تیم در کالتچ راه دیگری را برای رمزگذاری بیش از یک تصویر هولوگرافی در یک سطح بدون هیچ گونه قطعنامه کشف کرده است. این تکنیک یک پیش فرض طولانی مدت را رد می کند که تنها دریک سطح می تواند یک تصویر را بدون در نظر گرفتن زاویه روشنایی طرح کند.<br>این تکنولوژی برای انعکاس نور به صورت متفاوتی به زاویه ای که نور ورودی به آن سطح ضربه می زند بستگی دارد.<br><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i>هولوگرام</i></a>&nbsp;ها تصاویر سه بعدی هستند که در سطوح دو بعدی کدگذاری شده اند. هنگامی که سطح با یک لیزر روشن می شود به نظر می رسد که تصویر از سطح قابل مشاهده است. به طور سنتی زاویه ای که نور لیزر به سطح آن برخورد می کند بی ربط بوده است و. همان تصویر بدون توجه به آن دیده می شود<br>&nbsp;این بدان معنی است که بدون توجه به اینکه چگونه سطح را روشن می کنید فقط یک<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام&nbsp;</a>ایجاد می کنید.&nbsp;<br>تیم فیزیک کاربردی و علم مواد در بخش علوم مهندسی و کاربردی اکسید سیلیکون و سطوح آلومینیومی را با ده ها میلیون پست سیلیکونی کوچک هر یک فقط صدها نانومتر بلندتر تولید کرد. برای مقیاس یک رشته موی انسان دارای صدهزار نانومتر عرض است. هر نانوپست به دلیل تغییرات در شکل و اندازه آن، و بر اساس زاویه نور ورودی متفاوت است</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3141" src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA.jpg" alt="" width="600" height="400" data-mce-src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/هولوپرینت.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><br>این ویژگی<b><i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></i></b>&nbsp;اجازه می دهد تا هر پست به عنوان یک پیکسل در بیش از یک تصویر عمل کند.به عنوان مثال اگر نور ورودی به سطح صفر درجه برسد و نور ورودی به سی درجه برسد پیکسل سفید بعنوان پیکسل سیاه عمل میکند‌<br>فریون، نویسنده ارشد مقاله ای در مورد مواد جدید می گوید:هر پست می تواند دو وظیفه انجام دهد. این همان چیزی است که در&nbsp;<i><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;</i>موجب میشود ما بتوانیم بیش از یک تصویر را در همان سطح کدگذاری کنیم.&nbsp;<br>تلاش های قبلی برای رمزگذاری دو تصویر در یک سطح به معنی تنظیم کردن پیکسل ها برای قرار دادن یک تصویر در کنار پیکسل یک تصویر دیگر است. این اولین بار است که ما اطلاع داریم که تمام پیکسل ها روی سطح برای هر تصویر قابل دسترسی بوده اند</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);">طراحی هولوگرامی&nbsp;</h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>سید مهسا کمالی دانشجوی فارغ التحصیل به عنوان یک مدرک مفهومی سطحی طراحی کرده و ساخت است که زمانی که با یک لیزر مستقل روشن میشود هولوگرامی از لوگو کالتچ را طراحی می کند.اما زمانی که از یک زاویه سی درجه یک&nbsp;<i><b><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;</b></i>با آرم وزارت ارتباطات مواد میتابد نور را در مرکز تحقیقات مرزی به انرژی تبدیل می کند که فریون محقق اصلی آن است.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3142" src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-1.jpg" alt="" width="600" height="400" data-mce-src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/هولوپرینت-1.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">این روند کار فشرده بود.کمالی نخستین نویسنده مقاله مرور فیزیکی ایکس می گوید ما یک کتابخانه از نانوپوسیت ها با اطلاعاتی در مورد چگونگی شکل دادن نور در زاویه های مختلف ایجاد کردیم. بر این اساس ما دو تصویر را همزمان به هم متصل کردیم.پیکسل با پیکسل.<br>از لحاظ نظری، حتی ممکن است یک یا چند تصویر را روی یک سطح رمزگذاری کند، هر چند محدودیت اساسی و عملی در یک نقطه خاص وجود خواهد داشت. به عنوان مثال کمالی می گوید که یک درجه تفاوت در زاویه نور احتمالا برای ایجاد یک تصویر با کیفیت بالا نمی تواند کافی باشد. او می گوید ما هنوز در حال بررسی دقیق این فن آوری هستیم.<br>برنامه های کاربردی برای این فناوری عبارتند از بهبود در هدست های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده. فریون میگوید ما هنوز برای حضور در بازار راه طولانی در پیش داریم اما این یک نشانگر مهم&nbsp;از چیزیست که امکان پذیر است.</p> text/html 2018-04-16T03:07:57+01:00 holoprint.net سارا خوبان کاربرد هولوگرام آزاد http://holoprint.net/post/258 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/258" target="" title="">آشنایی با کاربرد هولوگرام آزاد در منازل&nbsp;</a></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">صفحه نمایش های واضح و شفاف در محیط خانه نوعی&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i><b>هولوگرام</b></i></a>&nbsp;آزاد را نشان میدهد .&nbsp;<br>تصویر سه : قبل از اینکه تصویر توپاک شاکور ( رپر معروف) توسط<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i>هولوگرام</i></a><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">&nbsp;</a>بر روی صحنه ظاهر شد وتصویری واقع گرایانه ایجاد کرد ,دانش هولوگرافی ذهن و تصورات بسیاری را به خود معطوف ساخته بود . اما در طی چند سال گذشته این تصورات به طور قابل توجهی به واقعیت مبدل شد . holovit که اخیرا نمونه اولیه را تایید کرده است , به دنبال منابع مالی در ایندیگووگو خود است . مجموعه های ضبط holovit و صفحه نمایش و نمایش های&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;برای گوشی های هوشمند , تبلت ها , لپ تاپ ها و تلویزیون ها طراحی شده اند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);">توسعه فناوری&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-size: 11px;">هولوگرام&nbsp;</a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>تعداد دیگری از فناوری های مختلف<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i><b> هولوگرام</b></i></a>&nbsp;هایی که در حال توسعه اند وجود دارد . بعضی ها مانند holoportation مایکروسافت , شامل سیستم های ضبط پیچیده سه بعدی هستند درحالی که بعضی دیگر مانند&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i>هولوگرام</i></a>&nbsp;ژنراتور از آینه های ساده بر روی دستگاه های تلفن همراه برای ایجاد تصاویر سه بعدی ایجاد توهم حرکتی استفاده میکنند .طرز کار holovit به گونه ایست که نوعی نمایش متحرکی را در صفحه نمایش شفاف ایجاد میکند .</p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">کاربرد سیستم holovit&nbsp;</h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>این سیستم برای کار با دستگاه های بدون نیاز به پروژکتور یا تجهیزات خاص طراحی شده است . به عبارت دیگر , گوشی های هوشمند , تبلت ها , لپ تاپ و یا تلوزیون به هنگام رویارویی با صفحه نمایش holovit همانند یک پروژکتور عمل میکند . زمانی که آن را در فاصله ی مطلوب تنظیم کنیم , گویی تصاویر و ویدئو ها در اتاق نشیمن روشن ,جلوه ای واقعی پیدا میکنند که این به یک چالش مشترک در بین بسیاری از پروژکتور ها تبدیل شده است . یک نکته ی جالب در این زمینه این است که تنها آن محتوایی که فرمت شده است به عنوان یک&nbsp;<i><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;</i>عمل خواهد کرد .&nbsp;<br>تصاویر هولوگرافی که بر روی صفحه نمایش holovit نمایش داده میشوند سه بعدی واقعی نیستند ( به عنوان مثال 360 درجه) و تنها میتوانند در کنار نمایشگر ها مشاهده شوند . اما در نور کم این عمودی از طریق صفحه نمایش عمودی ناپدید میشود و نسخه تمام رنگی متحرک در هوا را ایجاد میکند . برخلاف پلت فرم ها , این نوع&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><b>هولوگرام</b></a>&nbsp;ها برای نمایش نیازی ندارند تا یک میز کامل را به خود اختصاص دهند .&nbsp;<br>اگرچه هزاران فیلم هولوگرافی به طور گسترده در دسترس است , کاربران میتوانند هولوگرافی خود را ضبط کرده و به اشتراک بگذارند . ضبط مجموعه قسمت های کوچک holovit دارای پایه و پس زمینه سیاه و سفید است . هر نوع دوربین حتی دوربین های هوشمند یا تبلت ها ( غیر از موارد خاص موجود در کیت )که در ضبط نمایش داده نمی شود , کار خواهد کرد .&nbsp;<br>کمپین holovit indiegogo حدود 21 درصد از 18 هزار دلار آمریکا رابا سرمایه گذاری یک ماهه خود , به خود اختصاص داده است . این صفحه نمایش در سه اندازه ی مختلف از قیمت 79 دلار آغاز میشود . دستگاه های تنظیمی ضبط و دیگر مجموعه های متعهد که شامل بازی های تلفن همراه&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;( ios و اندروید ) است و صد ها فیلم دیگرتحت عنوان هولوگرام مشاهده میشود .&nbsp;<br>این گروه در دسامبر گذشته با موفقیت از کمپین kick starter برای توسعه ی نمونه های holovit حمایت کرد و ثابت کرد که فناوری این چنینی امکان پذیر است .</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br></p> text/html 2018-04-10T07:30:02+01:00 holoprint.net سارا خوبان روش های مناظره ای هولوگرام http://holoprint.net/post/257 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/257" target="" title="">آشنایی با روش های مناظره ای هولوگرام</a></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;<br>همانند تکنیک های نهانی برای مشاهده ی تکنیک های مناظره ای<b>&nbsp;</b><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><b>هولوگرام</b>&nbsp;</a>&nbsp;ابزار خاصی نیاز است .تکنیک های مناظره ای دارای درجه ی امنیت بالا است .و تاثیری بر جلوه های بصری ،طرح و نوع برچسب ها ندارند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br><a href="http://holoprint.net/post/257" target="" title="">طرح های تکنیک مناظره ای&nbsp; هولوگرام</a>&nbsp;</h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">هر یک از این طرح ها در بخش هایی از&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><b><i>هولوگرام</i></b></a>&nbsp;نمایش داده شده است .مشتریانن می توانند نمونه های درخواستی خود را از ما بخواهند تا با عملکرد واقعی شان در جهان واقعی آگاه گردند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br>میکرومتن ها<br></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">میکرومتن ها از نمونه متن های کوچک هستند که تنها با ذره بین های خاص قابل مشاهده هستند .این متن در تمامی قسمت های مختلف<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;قرار می گیرند و هم چنین قابلیت پنهان شدن را دارند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);">نانو متن ها</h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>نانو متن ها بسیار کوچک هستند و تنها با میکروسکوپ های قدرتمند قابل مشاهده هستند . این متن ها در تمامی قسمت مختلف&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;قرار می گیرند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br>جلوه های قابل تغییر</h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>همانند میکرو متن ها این نوع متن در میان سایر متن ها در زوایای متعدد قابل مشاهده است .این نوع متن های متغیر با میکروسکوپ های خاص قابل مشاهده هستند .متن ها در قسمت های مختلف<i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></i>&nbsp;و در درون اجسام متفاوت<b>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;</b>قرار می گیرند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br>جلوه بصری لنز ها بر کلمات و تصاویر</h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>این نوع جلوه از&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i><b>هولوگرام</b></i>&nbsp;</a>تاثیرات نهانی لنزو افزودن متن در میان آن بهره می گیرد .ترکیب این دو نوع جلوه ی بصری درجه ی بالایی از امنیت را ایجاد می کند که با استفاده از یک جلوه سازگار نمی باشد .</p> text/html 2018-04-08T02:29:13+01:00 holoprint.net سارا خوبان کاربرد هولوگرام رنگین کمان http://holoprint.net/post/256 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br><a href="http://holoprint.net/post/256" target="" title="">آشنایی با کاربرد&nbsp;هولوگرام رنگین کمان</a></h2><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><p style="font-size: 12px;"><br><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="">هولوگرام&nbsp;</a><span style="font-weight: 400;">رنگین کمان یا بنتون نوعی از</span><i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-weight: normal;">هولوگرام</a></i><span style="font-weight: 400;">&nbsp;است که در سال 1968 میلادی توسط دکتر استیون A بنتون ( با همین نام ) در شرکت سهامی polaroid ( بعد ها با نام MIT) اختراع شده است . این نوع</span><i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></i><span style="font-weight: 400;">&nbsp;ها طراحی شده اند که تنها تحت نور سفید مشاهده گردند زیرا که قبل از آن برای این کار از پرتو لیزر استفاده میشد . فرایند&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-weight: normal;"><i>هولوگرام</i></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;رنگین کمان از یک شکاف افقی برای ازبین بردن اختلاف منظر عمودی برای ایجاد تصویر بیرونی استفاده میکند که در نتیجه موجب کاهش تاری طیفی و حفظ نمای سه بعدی بیشتر برای ناظران میشود . فردی که در مقابل این نوع</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;قرار گیرد و به سمت بالا و پایین حرکت کند , به جای اینکه منظره ی عمودی برایش جا به جا شود تنها تغییر رنگ را مشاهده میکند . از آنجا که اثرات این چشم انداز تنها در یک محور تکثیر میشوند , هنگامی که</span><i>&nbsp;</i><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i>هولوگرام</i>&nbsp;</a><span style="font-weight: 400;">در فاصله ی مطلوب مشاهده نمیشود تصویر ظاهر میشود . به طوری که کشیده یا تقلیل یافته باشد . این نوع تحریف ممکن است زمانی که عمق و اندازه تصویر کم است به چشم نیاید اما وقتی که فاصله ی موضع تا بالای</span> هولوگرام<span style="font-weight: 400;"> زیاد باشد بسیار قابل توجه است . جهان نما ها و اختلاف منظر حرکت افقی که از موارد مهم در عمق و ارتفاع تصویر هستند در این زمینه حفظ میشوند .&nbsp;</span><br><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i style="">هولوگرام</i></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;هایی که در کارت های اعتباری به کار میروند از نوع رنگین کمانی هستند .</span></p><p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: 400; height: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img class="aligncenter wp-image-3082" src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86-2.jpg" alt="" width="502" height="251" data-mce-src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/هولوگرام-رنگین-کمان-2.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></span><br><span style="font-weight: 400;">شکل 2 یک ترتیب نوری را برای ساخت&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-weight: 400;">هولوگرام</a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;رنگین کمان را نشان میدهد . این شئ با نور لیزر روشن میشود ( در نمودار نشان داده نشده است ) و تصویر در صفحه ای از</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style=""> <i>هولوگرام</i></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;مورد استفاده برای ایجاد هولوگرام شکل میگیرد . یک شکاف افقی باریک بین شئ و لنز قرار دارد. صفحه</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> <span style="font-weight: normal;"><i>هولوگرام</i></span>&nbsp;</a><span style="font-weight: 400;">نیز با یک پرتو مرجع مشتق شده از همان لیزر روشن میشود و الگوی تداخل بین پرتو ها و پرتو های مرجع ثبت میشود .&nbsp;</span></p></h2><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/256" target="" title="">توسعه هولوگرام رنگین کمان</a></h3><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><p style="font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style=""><i>هولوگرام</i></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;توسعه یافته توسط یک پرتو شبیه به پرتو مرجع اصلی روشن میشود . تصویری که از تصویر اصلی مجددا ساخته شده است و در سمت راست&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;قرار گرفته میتواند توسط یک ناظر دیده شود . با این حال به نظرمیرسد که این تصویر از سمت راست از طریق نوعی شکاف رویت میشود . این به این معنی است که فقط یک بخش افقی کوچک از تصویر را میتوان از هر مکانی مشاهده کرد . هرچند که اگر بیننده موقعیت خود را تغییر دهد بخش های مختلفی از شئ مشاهده میشود . اگر&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><span style="font-weight: normal;"><i>هولوگرام</i></span>&nbsp;</a><span style="font-weight: 400;">توسط یک پرتو لیزر از یک طول موج دیگر روشن شود موقعیت تصویر بازسازی شده تغییر خواهد کرد . هنگامی که</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> <i>هولوگرام</i></a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;با منبع نور سفید هدایت شده از سمت چپ</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;روشن شود , هر رنگ بخش متفاوتی از تصویر را با زاویه کمی ایجاد میکند به طوری که تمام شئ در حال حاضر با تغییر رنگ در جهت عمودی دیده میشود .</span></p></h2><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-size: 11px;">هولوگرام</a>&nbsp;انتقال&nbsp;</h4><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: 400;"><br>این&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;یک نوع</span><i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="">هولوگرام</a></i><span style="font-weight: 400;">&nbsp;انتقال است که در آن&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><span style="font-weight: normal;"><i>هولوگرام</i></span>&nbsp;</a><span style="font-weight: 400;">در یک طرف روشن میشود . در صورتی که&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;بر روی سطح بازتابنده نصب شود , نور پردازی و تصویر میتواند از همان طرف صورت بگیرد . تجمع کلی این دسته از</span><span style="font-weight: normal;"><i>&nbsp;</i></span><i><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-weight: normal;">هولوگرام</a>&nbsp;</i><span style="font-weight: 400;">ها میتواند در غالب فرایند برجسته سازی صورت گیرد . از آن ها در طیف گسترده ای از برنامه های امنیتی مانند کارت های اعتباری , اسکناس و کالاهای با کیفیت استفاده میشود .</span></p><p style="font-size: 12px; font-weight: 400;"><br><img class="aligncenter wp-image-3083" src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" width="318" height="159" data-mce-src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/هولوگرام-رنگین-کمان.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><div><br></div></h2> text/html 2018-04-04T05:28:14+01:00 holoprint.net سارا خوبان نقش موثر هولوگرام در بسته بندی ترسیمی http://holoprint.net/post/255 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/255" target="" title="">آشنایی نقش موثر هولوگرام در بسته بندی ترسیمی&nbsp;</a></h2><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;ها&nbsp; <span style="font-weight: normal;">نقش فزاینده ای در بسته بندی های ترسیمی دارند.</span><p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: 400;">تکنولوژی&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام&nbsp;</a>&nbsp;<span style="font-weight: 400;">اشکال داده ای متفاوت واطلاعات مرتبط به ردیابی محصولات مانند لینک های اطلاعاتی موجود در بسته بندی ها را با هم ادغام می کند.</span><br><span style="font-weight: 400;">کلاهبرداری و جعل جهانی تحت تاثیری عواملی مانند صنعتی سازی ،چاپ های پیش رفته ،تاثیرات اینترنتی ،زنجیره ی تولیدی ضعیف ،قدرت مصرف گرایی ،اجرای ناموثر قوانین و مجازات های آسان محکومین رو به افزایش است.</span><br><span style="font-weight: 400;">گرچه اتحادیه ی اروپا و آمریکا از عاملان اصلی جعل و کلاهبرداری اند .اما جعل برند ها در چین و هند به صورت چشمگیری افزایش یافته است و یکی از تهدیدات به شمار می آید.</span></p></h2><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter size-full wp-image-3071" src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C.jpg" alt="" width="400" height="200" data-mce-src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/04/هولوگرام-در-بسته-بندی.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></h3><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></h3><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/255" target="" title="">ردیابی محصولات در بسته بندی ترسیمی&nbsp;</a></h3><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: 400;"><br>هولوگرافی یک روش موثر در محافظت از برندها و سلاحی برای جلوگیری از کلاهبرداری ها است. تکنولوژی اشکال داده ای متفاوت واطلاعات مرتبط به ردیابی محصولات در بسته بندی ها مانند لینک های اطلاعاتی موجود را با هم ادغام می کند.<br>گواهینامه ایزو12931 که ضوابط اجرایی و روش های ارزیابی&nbsp;</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a><span style="font-weight: 400;">&nbsp;&nbsp;برصحت اطلاعات موجود در بسته بندی محصول را کنترل می کند ،یک راه کار امنیتی به شمار نمی آید.به هر حال<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام&nbsp;</a>ها به عنوان یک ابزار نوری مقیاس اندازه گیری موثر در صحت اسناد به کار گرفته می شوند.<br>این تکنولوژی راهکارهایی را به کاربران ارئه می کند تا از طریق آن بتوانند سری شماره های تصادفی ،پنهان وترتیبی تولید ویا اینکه محصولات را به صورت آشکار و یا نهان از طریق برچسب های چسبان بر روی محصول شناسایی کنند.<br>ظرفیت تکنولوژی ادغام اشکال داده ای و ردیابی محصولات با گذشت زمان و تغییرات ماهیت های جعل به طور چشمگیری اهمیت خاصی یافته است.همین عامل سبب به کارگیری</span><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام&nbsp;</a><span style="font-weight: 400;">ها در محدوده ی وسیعی کاربردها ، تثبیت اطلاعات موجود برروی بسته بندی ها وسایر خدمات پشتیبانی می گردد.</span></p></h2><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/255" target="" title="">سیستم امنیتی&nbsp; هولوگرام ها در بسته بندی&nbsp;</a></h4><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><p style="font-size: 12px; font-weight: 400;">در همین مسیر شناسایی و توزیع محصولات از طریق سیستم های امنیتی ردیاب صورت می گیرد.<br>هولوپتیکا تولید کننده ی&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام&nbsp;</a>های برجسته یک مثال قابل توجه در حیطه ی هولوگرافی ردیاب است.این شرکت با تشکیل اسناد امنیتی جدیدی به نام DOCVAULTاز ویژگی های هولوگرافی جدید به نام compassدر آن به کار برده است.ادغام هولوگرافی با هولوQRوcompassقابلیت های بیشتری در سیستم های ضد جعل در محصولات و اسناد به دست می آورد.یکی از این کاربردها به برچسب های هوشمند خصوصا برچسب های اینترنتی است که در آن هولوگرافی های غیر قابل جعل با با سایر تکنولوژی ها مانند شناسگرهای موبایل در یک محصول واحد ترکیب می شوند.<br>در آینده با تکنولوژی ها بیش تر از این دست روبه رو خواهیم شد.این پیشرفت ها به گونه ای رشد خواهند کرد که مزیت های فراگیر آن کاربردهای جالب تری در تکنولوژی آینده به وجود خواهد آورد.</p></h2> text/html 2018-03-27T04:09:26+01:00 holoprint.net سارا خوبان آشنایی با هولوگرام http://holoprint.net/post/254 <div><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://iranholo.mihanblog.com/post/254" target="" title="" style="font-size: 11px;">هولوگرام چیست</a>&nbsp;؟</h2><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-size: 11px;"><i><b>هولوگرام</b></i></a>&nbsp;ها تصاویری هستند که هرگز ازبین نخواهند رفت.آن ها نوعی "اشباح فوتوگرافی "سه بعدی اند که درون شیشه ،پلاستیک و یا فلز اندود شده اند.با تکان دادن&nbsp; کارت های اعتباری متوجه حرکت پرنده ای در درون کارت می شویم.این تصاویر چگونه به حرکت در می آید وچه عاملی<i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;</i>را از تصاویر معمولی متمایز می سازد؟</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">تصور کنید عکس یک سیب را می اندازید.با گرفتن یک دوربین در مقابل سیب وفشار دادن دکمه ی شاترلنز دوربین باز می شود ونور با گذر از روزنه به نوار و یا تراشه ی حساس CCDمی رسد.تمامی نور گذری از سیب از یک جهت مشخص گذر و وارد لنز می شود بنابراین دوربین تنها یک الگوی دو بعدی از نور،رنگ و تاریکی راتشکیل می دهد.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">در صورت نگاه کردن به سیب اتفاق جالب تری می افتد.نوربازتابی از سطح سیب به چشم می رسد ومغز دو تصویر را به صورت یک تصویر برجسته سه بعدی ادغام می کند.با حرکت سر اشعه ی بازتاب شده از سیب در مسیرهای متفاوت برای رسیدن به چشم به حرکت درمی آیند وقسمت هایی از سیب روشن تر وتیره تر به نظر می رسد.مغز صحنه را مجددا بازسازی می کند ویک تصویر متفاوت سه بعدی&nbsp; قابل مشاهده می شود.<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;چیزی مابین نگاه کردن به تصویر واقعی و عکس است.<b>هولوگرام</b> نیز مانند عکس ثبت دایمی نوربازتابی از شی است .با نگاه کردن به&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام&nbsp;</a>تصویر آن سه بعدی و حقیقی همانند جسم واقعی است.علت چنین امری ساختار منحصر به فرد<b>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></b>&nbsp;ها است.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></div><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://iranholo.mihanblog.com/post/254" target="" title="" style="font-size: 11px;">آشنایی با نحوه ساخت هولوگرام</a>&nbsp; ؟</h3><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/" target="" title="" style="font-size: 11px;">هولوگرام</a>&nbsp;با تابش اشعه ی لیزری بر جسم مورد نظر ساخته می شود.اشعه ی لیزری از آینه به سطح جسم می رسدوبه درون صفحه ی هولوگرافی درون<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> <i><b>هولوگرام</b></i></a>&nbsp;بازتابانده می شود که اشعه ی جسم نامیده می شود.اشعه ی نیمی دیگر از آینه بازتابانده می شود وبه همان صفحه ی فوتوگرافی برخورد می کند این اشعه نیز اشعه ی مرجع نامیده می شود.<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i>هولوگرام</i></a>&nbsp;ها حاصل تلاقی دو اشعه بر روی صفحه اند.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></div><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://iranholo.mihanblog.com/post/254" target="" title="" style="font-size: 11px;">چگونگی عملکرد هولوگرام ها</a>&nbsp;؟</h4><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">نورلیزر کامل تر از نورمعمولی مشعل است.اشعه ها در نور لیزر به صورت تصادفی در هم آمیخته می شوند. حرکت اشعه ی نورمشعل همانند حرکت دانش آموزان در زنگ آخر مدرسه است.اما در لیزر اشعه ها منسجم اند.در این نوع لیزر حرکت اشعه ها همانند حرکت سربازها در پادگان ها است.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">هنگامی که اشعه های لیزری در ساخت هولوگرام ها شکافته می شوند،امواج نوری در دو مسیر مشخص به حرکت در می آیند.در حین&nbsp; ادغام این اشعه ها در صفحه اشعه ی جسم در مسیری متفاوت به حرکت در آمده و حرکت اشعه ی نوری با بازتاب از سطح خارجی مختل می شود.ادغام اشعه ی لیزری در یک مسیر نمایانگر تغییرات اشعه ی جسم درمقایسه با اشعه ی مرجع است.اخیرا این اطلاعات با اشعه ی لیزری بر روی صفحات هولوگرافی پیاده شدند.بنابراین هولوگرام ها ثبت دایمی اطلاعات از هر جنبه ای است.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">تمامی نقاط موجود در<b>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></b>&nbsp;اطلاعات را از هر جهتی دریافت می کنند.بنابراین تصاویر هولوگرافی با حرکت سرهمانند تصویر جسم واقعی تغییر می کند در نتیجه باعث می شود تصاویر هولوگرافی سه بعدی به نظر برسند.اگر&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;را به تکه های کوچکتر تقسیم شود تصویر اصلی&nbsp; آن در همان تکه های کوچک دیده می شود.با شکستن هولوگرام شیشه ای یک کاپ در تمامی قطعات تصویر اصلی کاپ مشاهده می شود.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">تا سال 1980&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i>هولوگرام</i></a>&nbsp;ها تنها یک فرضیه ای علمی بوده است.سپس راه چاپ<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a>&nbsp;ها بر روی نوارهای متالیک یافته شد و حالت امنیتی به خود گرفتند .<i>هولوگرام</i> های شفاف بسیار جالب تر از نوع متالیک کوچک اسن که در کارت های اعتباری و وجوه مورداستفاده قرار می گیرد.تصاویر هولوگرافی هم چنین بر روی دیوارها نیز به کار برده می شود.در سال 1980 یک تءاتر بریتانیایی<b> هولوگرام</b> الیور لورانس را نمایش داد.هنرمندان بسیاری مانند سالداور ساخت تصاویر هولوگرافی را تجربه کردند.<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i><b>هولوگرام</b></i></a>&nbsp;ها کاربرد علمی و درمانی بسیاری دارند..دانشمندان در تکنیک هایی که تداخلات هولوگرافی نامیده می شود<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;های قسمت های موتوری را ساخته و آن را به صورت تصویر سه بعدی ثبت می کنند.با مقایسه&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;جدید با نوع قدیمی تر امکان هر گونه خطا در آن یافت می شود.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">هنوز&nbsp; کسی موفق به&nbsp; ساخت&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;های متحرک نشده است.ولی با ساخت این نوع <i>هولوگرام </i>نمایشگرهای هولوگرافی سه بعدی وعصر جدیدی از سرگرمی های حقیقی سراسر جهان را فرا خواهد گرفت.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></div><h5 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://iranholo.mihanblog.com/post/254" target="" title="" style="font-size: 11px;">تاریخچه هولوگرام</a>&nbsp;؟</h5><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br data-mce-bogus="1"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">دنیز گابر فیزیک دان مجارستانی<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> <i><b>هولوگرام</b></i></a>&nbsp;را اختراع کرده است.در سال 1940 با بررسی فیزیک نوری پیشرفت عظیمی در زمینه ی هولوگرافی روی داد.اختراع وی قبل از ظهور لیزرها بوده است.وی در سال 1930شمارشگر الکترونی واشعه ی کاتدی اختراع کرد .در سال 1940 فوتوگرافی وصفحات نمایشگر بررسی کرد .اختراعات بعدی وی شامل تجهیزات تلویزیونی وساختارهای انتقال دهنده ی صوت بود. وی در سال های پایانی عمرش جایزه ی علمی نوبل فیزیک را در سال 1971را دریافت کرد.</div></div> text/html 2018-03-17T08:19:34+01:00 holoprint.net سارا خوبان هولوگرام پراکنشی چیست ؟ http://holoprint.net/post/253 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/253" target="" title="">کاربرد هولوگرام پراکنشی&nbsp;</a></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>عکس فوق از یک<b>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></b>&nbsp;پراکنشی گرفته شده است .این<i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام&nbsp;</a></i>از قسمت پشتی به وسیله ی لیزرهلیم –نءون که ازمیان لنزهای متعدد برای پخش کردن امواج در میان<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a>&nbsp;روشن گردیده است .<br>هولوگرافی یک تصویر بدون لنز است که به صورت یک عکس بر روی نوار ظبت نمی گردد بلکه به صورت یک الگوی متداخل بر روی نوار فیلم می باشد .به طور معمول نورهای منجسم لیزر از شی انتشار می یابد و با منبع نوری بر روی فیلم ترکیب می گردند .این الگوهای تداخلی بر روی نوار اطلاعات بیش تری نسبت به عکس در بردارند و به بیننده این امکان را می دهد که تصویر سه بعدی حقیقی تصویر را که پارالاکس را نشان می دهد ،مشاهده کند .بدین ترتیب تنها با نگاه کردن به زوایای متعدد از شی سه بعدی تصاویر متعددی دیده می شود .در ارتباط ب<i><b>ا&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;</b></i>های پراکنشی با نگاه کردن به فیلم تصاویر سه بعدی معلق در هوا دیده می شوند که با جایگاه اصلی اشیایی که عکسبرداری شده اند ،تطابق دارند .<br>این سه تصویر از یک&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام&nbsp;</a>با قرار دادن دوربین در سه موقعیت متفاوت و چرخاندن آن از چپ به راست حاصل گردیده است .<br>در تصویر سمت چپ به تصویر پیاده شطرنج در سمت راست شاه توجه کنید اما با حرکت به سمت چپ شاه آن را از سمت راست دورتر خواهید دید.این یک نمونه ی پارالاکس است که تصویر سه بعدی واقعی در آن مشاهده می گردد .هر جهت از تصویر با تصویر&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;ی مرتبط مطابقت دارد .<br>تصاویر هولوگرافی</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter size-full wp-image-3038" src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/03/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%DB%8C.jpg" alt="" width="320" height="387" data-mce-src="http://news.bargnama.com/wp-content/uploads/2018/03/هولوگرام-پراکنشی.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><br><a href="http://holoprint.net/post/253" target="" title="">&nbsp;خصوصیات هولوگرام&nbsp; پراکنشی&nbsp;</a></h3><ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><li><br>تشکیل تصاویر با بازسازی امواج</li><li><br>عکسبرداری بدون لنز</li><li><br>ثابت سازی تصویر بر روی چشم و بازسازی مجدد آن با لیزر</li></ul><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br>خصوصیات یکپارچه ی تصاویر&nbsp;</h3><ol style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><li><br>تصاویری ،تصاویر سه بعدی به شمار می آیند که عمق و زاویه دید تصویر را نشان دهند و با تغییر زاویه ی دید در حال تغییر باشند .</li><li><br>هر قسمت کوچکی از<b><i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;</i></b>نمایانگر کل تصویرباشد .</li><li><br>این تصاویر صعود پذیر می باشند .این تصاویر با یک طول موج ساخته می شوند و با طول موج دیگری به شرط بزرگ نمایی قابل مشاهده می باشد&nbsp;</li></ol><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>تصاویر سه بعدی</h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;ها تصاویر سه بعدی حقیقی هستند .این حقیقت نمایانگر این است که در حین مشاهده ی تصویر با حرکت دادن سر می توان آن را در جهات دیگری مشاهده کنید .این مسئله نمایانگر قسمت های مخفی تصویر در دیگر زاویه های دیدمی باشد .<br>سه تصویر زیر که مربوط به یک<i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></i>&nbsp;می باشد با نگاه کردن به زاویه دیدهای متفاوت حاصل گردیده است .به حرکت سرباز پیاده در جلوی پادشاه که در زوایای متعدد قرار گرفته است دقت کنید .</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>&nbsp;یک بخش از<b><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a>&nbsp;</b>نمایانگر کل تصویر&nbsp;است</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">هر قسمت از&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i>هولوگرام</i>&nbsp;</a>تمام اطلاعات مرتبط با کل تصویر را در بر دارد .حتی با برش گوشه ی<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><b> هولوگرام</b></a>&nbsp;می توان به تمامی قسمت<b><i><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a>&nbsp;</i></b>دست یافت .با نگاه کردن به زاویه دیدهای متفاوت تصاویر متعددی حاصل می گردد .هر قطعه ای از <b>هولوگرام </b>جهت مشخصی از تصویر را در بر دارد ولی با این حال تمامی اطلاعات مرتبط با<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام&nbsp;</a>در آن جای دارد .<br>تصویر بالای سمت راست مروری بر تمامی قسمت <i>هولوگرام</i> است .در حالی که تصویر سمت پایین برشی از یک<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام&nbsp;</a>است که تمامی اطلاعات هولوگرامی در آن موجود است .</p><h5 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br>تصاویر هولوگرافی صعود پذیر</h5><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">تصاویر هولوگرافی با امواج نوری صعود می یابند .این مسئله در ابتدا باعث شگفتی بسیار گردید زیرا در این صورت با ساخت تصاویر هولوگرافی با اشعه ی ایکس و مشاهده ی آن با نورهای مرئی می توان تصاویر سه بعدی با استفاده از ملکول ها را به دست آورد&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><b>.هولوگرام</b></a>&nbsp;های اشعه های ایکس هنوز در حال ساخت هستند و مشکلات بسیاری بر سر ارتقای آن وجود دارد اما همین ویژگی<i><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a>&nbsp;</i>ها مزایای منحصر به فردی نیز دارد .</p> text/html 2018-03-12T10:09:42+01:00 holoprint.net سارا خوبان هولوگرام فوق باریک سه بعدی http://holoprint.net/post/252 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/252" target="" title="" style="font-size: 11px;">ضمانت هولوگرام فوق باریک&nbsp;سه بعدی&nbsp;</a></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>یک تیم تحقیقاتی استرالیایی –چینی فرضیه ی ساخت باریک ترین&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام&nbsp;</a>های جهان را ارائه کردند .این فرضیه یکپارچگی هولوگرافی های سه بعدی را در نسل جدید از ابزارهای الکترونیکی را تشریح می کند .<br>شرکت های تکنولوژی ملبورن در جستجوی محصولات بزرگتری هستند که پاسخگوی<a href="http://holoprint.net/post/252" target="" title=""> هولوگرام های سه بعدی</a>&nbsp;باشند .آیا می توان ویدیو کنفرانس های دو بعدی از طریق گوشی های هوشمند و تبلت را در فضاهای سه بعدی رواج داد ؟</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">این تکنولوژی ها باعث نمایش آسان محصولات جدید (تبلت ها و یا طرح های کشاورزی برای پل سازی )از راه دور می باشد .این نوع پیشرفت ها به طورکلی در مقاله ی آیا<i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></i>&nbsp;ها برای ابزارهای الکترونیکی متناسب هستند ؟مورد بحث قرار خواهد گرفت .<br>پیشرفت های حاصل در هولوگرافا ی نتیجه ی تحقیقات به عمل آمده در دانشگاه های ملبورن و موسسه ی آموزشی تکنولوژی پکن است .این تیم تحقیقاتی&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;هایی را ابداع کردند که باریک ترین<i>&nbsp;</i><a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i>هولوگرام</i>&nbsp;</a>های جهان نامیده می شوند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/252" target="" title="">محدودیت های هولوگرام&nbsp;</a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>محدودیت&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><b>هولوگرام</b></a>&nbsp;های کنونی این است که برای تلفیق هاله هایی از نور به منظور به وجود آوردن تصاویر سه بعدی به تغییر حالات چند گانه نیاز داریم .برای رسیدن به این منظور&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;ها به امواج نوری ضخیم نیاز دارند</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">البته این امواج برای ابزارهای الکترونیکی استاندارد قابل حمل بسیار ضخیم هستند .جدیدترین تکنولوژی پیشرفته تولید<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> <i>هولوگرام</i>&nbsp;</a>های 25 نانومتری بر اساس مواد نارسان توپولوژی (یک ماده ی کوانتومی جدید که شاخص های کم انکساری را بر روی لایه های سطحی جمع می کند ودر مجموع شاخص های فوق قدرت انکساری را تولید می کند .).نارسان توپولوژی عملکرد نوار را همانند حفره ی نوری تشدید کننده ضعیف می کند .هدف از چنین کاری تقویت تغییر حالات برای تصویر برداری هولوگرافی است .</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>دلیل این که چرا بخشی از پژوهش را در<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a>&nbsp;های فوق باریک جستجو کرد این است که نمایشگرهای هولوگرافی به اندازه ی سایز ابزار موجود در یازار جای گذاری می شوند .برخی از مشتریان نسبت ارتقا ی گوشی های هوشمندشان آگاه نیستند .با توجه به مسئله ی اندازه پروفسور مین گو محقق اصلی گفت :"هولوگرام های ساخته ی کامپیوترها برای ابزارهای الکترونیکی بسیار بزرگ هستند اما خوشبختانه<i>&nbsp;</i><a href="http://holoprint.net/post/252" target="" title=""><i>هولوگرامهای فوق باریک سه بعدی</i>&nbsp;</a>&nbsp;بر این مسئله ی سایز غلبه کرده اند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/252" target="" title="">&nbsp;دلایل تولید نانو هولوگرام ها</a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>برای غلبه بر این مشکلات گروه های تحقیقاتی نانو<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام</a>&nbsp;های استثنایی را تولید کردند (هزار مرتبه باریک تر از موی انسان ).این نانوهولوگرام ها با استفاده از سیستم های لیزری نوشتاری فوق سریع ساخته شده اند .روش تولید این<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""> هولوگرام&nbsp;</a>به گونه ای است که به آسانی ساخته می شود .از همه مهم تر اینکه در ارتباط با چگونگی پیشرفت طرح های تکنولوژی ساختار سه بعدی بدون نیاز به عینک های سه بعدی مشاهده می شوند .</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/252" target="" title="">تکنولوزی هولوگرام سه بعدی&nbsp;</a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>تکنولوژی کاربردهای بسیاری در زمینه های متفاوت از قبیل برگزاری کنفرانس های تجاری و ابزارهای الکترونیکی به روز همانند تلویزیون ها ،کامپیوترها و گوشی های هوشمند دارند .کاربرد هولوگرافی تنها برای افزودن سرگرمی به ابزارها نیست .هولوگرافی های یکپارچه سبب نامربوط سازی اندازه ی گوشی ها می شود .<a href="http://holoprint.net/post/252" target="" title=""><b><i>هولوگرام های سه بعدی</i></b></a>&nbsp;برجسته قابلیت نمایش حجم زیادی از داده ها بر روی صفحات گوشی و یا ساعت ها را ندارند .<br>در پی این موفقیت ها گام بعدی تحقیقاتی در ارتباط با تولید نوارهای باریک سخت است که بر روی صفحات ال سی دی برای نمایش های هولوگرافی سه بعدی قرار گرفته می شود .تمامی این تحقیقات در مجله ی ارتباطات طبیعی با عنوان<b><i>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a></i></b>&nbsp;های نانومتری بر پایه ی مواد نارسان توپولوژی چاپ گردیده است .</p> text/html 2018-03-11T04:59:16+01:00 holoprint.net سارا خوبان کاغذ واتر مارک چیست ؟ http://holoprint.net/post/251 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">&nbsp;آشنایی با کاربرد کاغذ&nbsp;واتر مارک&nbsp;</a></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""><b> کاغذ واترمارک</b></a>&nbsp;یک ویژگی امنیتی بسیار شناخته شده و قابل اطمینان برای محافظت از اسکناسها در برابر جعل است. عموم افراد می تواند بلافاصله آن را تشخیص و اعتبار یک یادداشت را بررسی کنند. تصویر در داخل&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""><i>کاغذ واتر مارک</i></a>&nbsp;&nbsp;از طریق تغییر در ضخامت<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""> کاغذ واتر مارک</a>&nbsp;ایجاد می شود. ارجویگینز سکیوریتی یکی از پیشگامان توسعه تکنولوژی<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""><i><b> کاغذ&nbsp; واترمارک</b></i></a>&nbsp;است. علاوه بر سمپلر چندتایی سنتی بر اساس فرآیند قالب سیلندر، ما به مشتریان خود علامت هایی رابا استفاده از فن آوری های نوین با توجه به مهارت های هنرمندان با کیفیت بالا و نشان های جذاب ارائه می دهیم.</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="" style="font-size: 11px;">&nbsp;واترمارک چند تنی چیست</a>&nbsp;؟</h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت ها در اسکناس اغلب نشانگر شخصیت های مشهور کشور صادر کننده هستند. برای رسیدن به چنین سطح بالایی از جزئیات و دقت در ابعاد، تکنولوژی قالب سیلندر استفاده می شود.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت چند تایی در قلب کاغذ، در طول روند ساخت<b>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">کاغذ واتر مارک</a>&nbsp;</b>تشکیل شده است. تقلبی که در این مقاله جاسازی شده است، نمیتواند علامت&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">واترمارک</a>&nbsp;را تولید کند، و این یک ویژگی بسیار امن است.</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">تکنولوژی سیلندر مولد کاغذ واتر مارک&nbsp;</a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">این علامت با استفاده از یک قالب سیلندر که در ابتدای ماشین کاغذ وجود دارد، ایجاد می شود. قالب سیلندر یک سیلندر است که توسط یک مش سیم ساخته شده و با طرحی مدرن طراحی شده است. در طول تولید&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""><i>کاغذ واتر مارک</i></a>&nbsp;، قالب سیلندر در یک وات حاوی پالپ پنبه چرخش می یابد. تعلیق الیاف پنبه در بطری تحریک می شود و مش سیم به عنوان یک غربال عمل می کند و مواد فیبر دار را در مناطق توخالی نگه می دارد. تغییرات تراکم فیبر تصویرعلامت را ایجاد می کند.</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">تصاویر سه بعدی در کاغذ واتر مارک&nbsp;</a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">این علامت نتیجه تغییرات ضخامت مداوم در<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""> کاغذ واتر مارک</a>&nbsp;است. تصویر توسط سطوح مختلف از رنگ های خاکستری ایجاد می شود که زمینه های سبک تاریکی را علامت گذاری می کنندو اثر چند تایی عمق و کنتراست را به الگوی می دهند و اجازه می دهد تا عناصر با جزئیات بالا مانند پرتره یا حیوانات تولید شود.</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">امنیت کاغذ واتر مارک&nbsp;</a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">اینترپل استفاده ازقالب ریز سه بعدی و علامت گذاری چند منظوره برای تأیید اسکناس ها را توصیه میکند. این می تواند از نور انعکاسی عبور کند. تقریبا غیرممکن است که آن را چاپ کنید و اثر مثبت و منفی را به دست آورید.عموم مردم چندین سال است که از نشانگرهای متنوع که از این ویژگی امنیتی&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">کاغذ واتر مارک</a>&nbsp;در طول سالها به خوبی شناخت کسب کرده اند بهره میبرند.</p><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="" style="font-size: 11px;">کاغذ واتر مارک</a>&nbsp;</h3><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">&nbsp;ویژگی های امنیتی کاغذ واتر مارک هولوگرام&nbsp;</a></h4><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">واترمارک پیکسل</a></h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت پیکسل از یک الگو یا آرایه از نقاط تاریک در یک پس زمینه نور ساخته شده است که یک اثر سه بعدی ایجاد می کند و سطح کنتراست بالا را همگام با پس زمینه فراهم می کند.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">این را می توان به عناصر الکتروشوک افزود. بیش از سی میلیارد یادداشت با علامت پیکسل حاوی چهل و چهار عدد از سال دوهزار و هشت صادر شده است.</p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">&nbsp;برداشت چربی کاغذ واتر مارک&nbsp;</a></h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت پیکسل از ابعاد مختلف و اشکال در یک پس زمینه نوری تشکیل شده است که یک طراحی منحصر به فرد را ایجاد می کند. این طراحی خاص آن را به راحتی قابل شناسایی میسازد. پس زمینه با کنتراست بالا که توسط علامت پیکسل ارائه می شود، قابلیت مشاهده علامت های چند تایی را افزایش می دهد.</p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">تابش نور در کاغذ واتر مارک&nbsp;</a></h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت پیکسل چشم انداز را علامت گذاری می کند. کنتراستی که توسط عناصر تاریک در یک پس زمینه روشن ایجاد شده، سبکی فوق العاده ای را به علامت می دهد.</p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">افزایش امنیت در کاغذ واتر مارک&nbsp;</a></h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">روشنایی قابل توجه از علامت پیکسل و سطح بالای جزئیات و کنتراست برای تکثیر بسیار دشوار است. توصیه می کنیم ترکیبی از علامت پیکسل با علامت های مالتی تن و الکتروتایپ برای افزایش سطح پیچیدگی و افزایش امنیت حاضر باشد.</p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">ویژن و واتر مارک</a></h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""> واترمارک</a>&nbsp;چشم انداز، آخرین پیشرفت ما در تکنولوژی، ارائه تعریف بالاتر و تشخیص بهتر تصویر است. مطابق با روند طراحی بنر برای وضوح بیشتر، علامت تصویری چشم انداز<br>جزئیات بیشتر از علامت های معمولی چند تن را حمل می کند و به تصویر اصلی نزدیک تر می شود. این می تواند با علامت های رنگی، پیکسل و الکتروتایپ برای افزایش حفاظت&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""><i><b>کاغذ واتر مارک</b></i></a>&nbsp; از حروف نقره ترکیب شود.</p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="" style="font-size: 11px;">تعریف بهتر واتر مارک</a>&nbsp;</h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت ابعاد دیدگاه دارای تعاریف بیشتر و جزئیاتی بیشتر نسبت به علامت های متنوع چند منظوره است. خطوط تصاویر بهتر و واضح تر هستند در&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title=""><b>کاغذ واتر مارک</b></a>&nbsp;. با توجه به شدت افزایش ناحیه های سیاه و سفید، کنتراست بالاتری ارائه می شود در&nbsp;<i><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">کاغذ واتر مارک</a>&nbsp;</i> این تصویر بسیار روشن است.&nbsp;</p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">ارزیابی آسان کاغذ واتر مارک&nbsp;</a></h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">علامت&nbsp;<a href="http://holoprint.net/post/251" target="" title="">کاغذ واترمارک</a>&nbsp;چشم انداز، واقع گرایی بیشتری را به ارمغان می آورد و اجازه می دهد تا تشخیص تصویر بهترصورت پذیرد. تصویر کاغذ واترمارک می تواند بیشتر شبیه چاپ باشد.تأیید اسکناس نیز ساده تر صورت میگیرد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">.</p> text/html 2018-03-10T09:31:51+01:00 holoprint.net سارا خوبان نقش هولوگرام در بسته بندی ترسیمی http://holoprint.net/post/250 <h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><br><a href="http://holoprint.net/post/250" target="" title="">آشنایی با نقش هولوگرام در بسته بندی ترسیمی</a></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>تکنولوژی&nbsp;<i><b><a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام</a>&nbsp;</b></i>&nbsp;اشکال داده ای متفاوت واطلاعات مرتبط به ردیابی محصولات مانند لینک های اطلاعاتی موجود در بسته بندی ها را با هم ادغام می کند.<br>کلاهبرداری و جعل جهانی تحت تاثیری عواملی مانند صنعتی سازی ،چاپ های پیشرفته ،تاثیرات اینترنتی ،زنجیره ی تولیدی ضعیف ،قدرت مصرف گرایی ،اجرای ناموثر قوانین و مجازات های آسان محکومین رو به افزایش است.<br>گرچه اتحادیه ی اروپا و آمریکا از عاملان اصلی جعل و کلاهبرداری اند .اما جعل برند ها در چین و هند به صورت چشمگیری افزایش یافته است و یکی از تهدیدات به شمار می آید.<br><b>هولوگرافی</b> یک روش موثر در محافظت از برندها و سلاحی برای جلوگیری از کلاهبرداری ها است. تکنولوژی اشکال داده ای متفاوت واطلاعات مرتبط به ردیابی محصولات در بسته بندی ها مانند لینک های اطلاعاتی موجود را با هم ادغام می کند.<br>گواهینامه ایزو12931 که ضوابط اجرایی و روش های ارزیابی برصحت اطلاعات موجود در بسته بندی محصول را کنترل می کند ،یک راه کار امنیتی به شمار نمی آید.به هر حال<b>&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title="">هولوگرام&nbsp;</a></b>ها به عنوان یک ابزار نوری مقیاس اندازه گیری موثر در صحت اسناد به کار گرفته می شوند.</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://holoprint.net/post/250" target="" title="">تکنولوژی هولوگرام بر بسته بندی ترسیمی</a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><br>این تکنولوژی راهکارهایی را به کاربران اراءه می کند تا از طریق آن بتوانند سری شماره های تصادفی ،پنهان وترتیبی تولید ویا اینکه محصولات را به صورت آشکار و یا نهان از طریق برچسب های چسبان بر روی محصول شناسایی کنند.<br>ظرفیت تکنولوژی ادغام اشکال داده ای و ردیابی محصولات با گذشت زمان و تغییرات ماهیت های جعل به طور چشمگیری اهمیت خاصی یافته است.همین عامل سبب به کارگیری<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i> هولوگرام</i></a>&nbsp;ها در محدوده ی وسیعی کاربردها ، تثبیت اطلاعات موجود برروی بسته بندی ها وسایر خدمات پشتیبانی می گردد.<br>در همین مسیر شناسایی و توزیع محصولات از طریق سیستم های امنیتی ردیاب صورت می گیرد.<br>هولوپتیکا تولید کننده ی&nbsp;<a href="http://holoprint.net/" target="" title=""><i><b>هولوگرام</b></i></a>&nbsp;های برجسته یک مثال قابل توجه در حیطه ی هولوگرافی ردیاب است.این شرکت با تشکیل اسناد امنیتی جدیدی به نام DOCVAULTاز ویژگی های هولوگرافی جدید به نام compassدر آن به کار برده است.ادغام هولوگرافی با هولوQRوcompassقابلیت های بیشتری در سیستم های ضد جعل در محصولات و اسناد به دست می آورد.یکی از این کاربردها به برچسب های هوشمند خصوصا برچسب های اینترنتی است که در آن هولوگرافی های غیر قابل جعل با با سایر تکنولوژی ها مانند شناسگرهای موبایل در یک محصول واحد ترکیب می شوند.<br>در آینده با تکنولوژی ها بیش تر از این دست روبه رو خواهیم شد.این پیشرفت ها به گونه ای رشد خواهند کرد که مزیت های فراگیر آن کاربردهای جالب تری در تکنولوژی آینده به وجود خواهد آورد.</p>